Zamknij

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu
armagedon.epayteam.pl

Niniejszy Regulamin, określa ogólne zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Euronet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem Serwisu dostępnego na stronie internetowej armagedon.epayteam.pl (dalej „Serwis”)

§ 1 Definicje

Administrator Konta
Użytkownik posiadający prawo do zarządzania Kontem Klienta – domyślnie rejestrujący Konto Właściciel.
Dane osobowe
Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
Hasło
Ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika w procesie rejestracji, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
Klient
Osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.
Konto
Zbiór zasobów oraz uprawnień w ramach Serwisu przypisanych wyłącznie konkretnemu Użytkownikowi, dzięki którym Użytkownik może korzystać z usług Serwisu.
Login
Indywidualny i niepowtarzalny identyfikator Użytkownika w Serwisie.
Materiały
Wszelkie zbiory informacji, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Operatora pod adresem www.armagedon.epayteam.pl
Przetwarzanie danych
Wykonywanie w Serwisie operacji lub zestawu operacji na danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie lub usuwanie.
Regulamin
Niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora Serwisu.
Rejestracja
Czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania z usług Serwisu przez Użytkownika.
Serwis
Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, dostępny pod adresem www.armagedon.epayteam.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może realizować założenia określone w Regulaminie.
Użytkownik
Osoba fizyczna posiadająca dostęp do usług Serwisu.
Operator
Euronet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa) rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000030408, NIP 5261030333, REGON 011163179, adres e-mail: kontaktlinia@epaypolska.pl, świadcząca usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
Właściciel Konta
Użytkownik rejestrujący Konto Klienta w Serwisie.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest przeznaczony dla podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi) prowadzących działalność gospodarczą w ramach której następuje sprzedaż kart SIM Operatorów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem oferty Operatora Serwisu. Serwis nie jest przeznaczony dla konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
 2. Głównym celem Serwisu jest wsparcie procesu realizacji zamówień kart SIM składanych Operatorowi przez Klientów.
 3. Wobec istotnego celu, wskazanego w ust. 2 zarówno Operator jak i Użytkownicy są zobowiązani do dołożenia najwyższej staranności przy korzystaniu z usług Serwisu. Wobec powyższego dostęp do Konta oraz usług oferowanych w ramach Serwisu powinni posiadać jedynie Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji Konta lub dostali dostęp do Konta przydzielony przez jego Administratora.
 4. Operator oraz Użytkownik dokładają wszelkich starań, żeby dane gromadzone lub przekazywane z użyciem Serwisu były chronione w stopniu odpowiednim do skali zagrożeń i kategorii danych objętych ochrona, a w szczególności zabezpieczają gromadzone dane przed:
  1. udostepnieniem ich osobom nieupoważnionym;
  2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną;
  3. przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
  4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Korzystając z Serwisu zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy prawa w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców formularzy, materiałów, logotypów zamieszczanych w Serwisie należą do Operatora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za jego zgodą wyrażoną w formie pisemnej.

§ 3 Rodzaje i zakres usług dostępnych w Serwisie

 1. Korzystanie z usług Serwisu jest nieodpłatne, o ile odpłatności nie przewiduje jakakolwiek inna umowa łącząca Operatora z Klientem.
 2. Operator świadczy w Serwisie następujące usługi:
  1. zapewniające możliwość wykonywania czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych, generowania danych oraz dokumentów dotyczących zamówień;
  2. przechowania w Serwisie wprowadzonych przez Użytkownika danych na zasadach określonych w Regulaminie;
  3. archiwizacji danych i zabezpieczenia ich przed utratą;
  4. dostarczenia dodatkowych narzędzi w celu umożliwienia korzystania z usług zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości ich działania.
 3. Usługi wskazane w ust. 2 są świadczone w formule 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony Serwisu.
 4. Operator jest zobowiązany świadczyć usługi z należytą starannością. Wobec tego podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym oraz prawnym. w tym Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu oraz zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do możliwości technicznych.
 5. Operator w związku ze świadczeniem usług nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  1. trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia usług z przyczyn niezależnych od Operatora, w tym wobec wystąpienia tzw. siły wyższej;
  2. utraconych przez Klienta korzyści;
  3. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonych usług oraz naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
  4. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usług przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika bądź wobec nieodpowiedniego ich zabezpieczenia przez Użytkownika.
 6. Dostęp do usług Serwisu jest możliwy z wykorzystaniem strony internetowej www.armagedon.epayteam.pl. Operator ma możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Administratora Konta w sposób właściwy dla zasad zmiany Regulaminu.
 7. Usługi wskazane w ust. 2 są dostępne jedynie po dokonaniu rejestracji w Serwisie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i polegają na udostępnieniu Użytkownikom, dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Serwisu, umożliwiającego Użytkownikowi wgląd do danych, ich modyfikacji oraz śledzenie stanu realizacji usług.
 8. Właściciel Konta może zgłosić Operatorowi żądanie usunięcia Konta w każdym czasie, chyba, że z treści umowy wynika co innego. Żądając usunięcia Konta Właściciel Konta zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich usług Serwisu.
 9. Operator jest uprawniony do zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną w szczególności, w przypadku:
  1. usunięcia Konta;
  2. działania przez Użytkownika na szkodę Operatora;
  3. niewykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z Operatorem;
  4. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu w tym, w szczególności zasad ochrony informacji oraz procesu zarządzania bezpieczeństwem danych gromadzonych z użyciem Serwisu;
 10. Zablokowanie dostępu Użytkownika do Konta może mieć miejsce także wtedy, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa w szczególności, w sytuacji wykrycia próby przełamywania przez Użytkownika zastosowanych zabezpieczeń Serwisu.
 11. Zablokowanie dostępu Użytkownika do Konta z przyczyn wymienionych w ust. 9-10 trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu. Operator zawiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika lub w formie komunikatu w Serwisie.

§ 4 Warunki techniczne

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. w tym Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z wszelkich treści i materiałów zamieszczonych lub wygenerowanych z użyciem Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego.
 2. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Serwisem, którym posługuje się Operator z wykorzystaniem strony internetowej www.armagedon.epayteam.pl Użytkownik powinien dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet:
  1. z zainstalowaną w najnowszej wersji przeglądarką internetową: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome lub Safari;
  2. z włączoną opcją obsługi plików Cookies oraz Javascript.
 3. Koszty środka porozumiewania się oraz transmisji danych z wykorzystaniem sieci publicznej - Internet, ponosi Operator oraz Klient lub Użytkownik w swoim własnym zakresie. Operator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Serwisu.

§ 5 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji Klienta z wykorzystaniem odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Serwisu bądź dokonania rejestracji przez Operatora.
 2. W celu założenia Konta Klienta z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie Serwisu, Użytkownik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą albo osobą fizyczną działającą w imieniu i na rzecz Klienta, obowiązany jest podać dane:
  1. numer Klienta nadany mu przez Operatora (stanowiący jednocześnie login);
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  3. hasła (zawierającego minimum 8 znaków);
  4. imię i nazwisko Użytkownika;
  5. adres poczty elektronicznej e-mail;
  6. numer telefonu kontaktowego.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola.
 4. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi zabezpieczenie przed dostępem do Serwisu osób nieupoważnionych. Hasła przechowywane są w Serwisie w postaci zaszyfrowanej. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zachowania indywidualnego hasła w ścisłej tajemnicy i do nieudostępniania go osobom trzecim.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik poweźmie podejrzenie, że z hasłem mogły zapoznać się osoby trzecie, zobowiązany jest do jego niezwłocznej zmiany z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 6. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane w Serwisie przy użyciu jego loginu oraz hasła. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za czynności dokonane w Serwisie w jego imieniu i na jego rzecz przez upoważnionych i przyporządkowanych do jego Konta Użytkowników.
 7. W każdym wypadku posłużenie się cudzymi danymi, w celu dokonania rejestracji Konta oznacza naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 6 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie warunków:
  1. zawarcia umowy z Operatorem oraz nadania przez Operatora indywidualnego numeru Klienta;
  2. zarejestrowania Konta Klienta;
  3. akceptacji Regulaminu.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Właściciela Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń:
  1. zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień;
  2. zgodności z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

§ 7 Dane Użytkownika

 1. Dane Użytkowników są gromadzone i przetwarzane zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług przez Operatora oraz w celu prawidłowej realizacji usług Serwisu. Właściciel Konta przekazuje Operatorowi dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Operator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych udostępnianych mu przez Właścicieli Kont w celu rozpoczęcia świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu w zakresie: numeru Klienta, imienia i nazwiska, NIP, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
 3. Właściciel Konta zobowiązany jest do informowania Operatora o każdej zmianie dotyczących go danych.
 4. W związku z przekazaniem danych przez Klienta, Operator oświadcza, że:
  1. będzie przetwarzał przekazane dane jedynie w celu świadczenia usług Serwisu;
  2. podmioty upoważnione przez Operatora do przetwarzania danych zobowiązane będą do zachowania tajemnicy;
  3. wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne ochrony danych uwzględniając stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz zobowiązał do tego podmioty z wykorzystaniem których świadczy usługi Serwisu;
  4. udostępni Klientowi na jego żądanie wszelkie dane niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym ustępie;
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z umieszczenia w Serwisie jakichkolwiek danych przez Użytkowników. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz podstawę umieszczenia w Serwisie danych w tym danych dotyczących przypisanych do jego Konta.
 6. Operator może też przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu tj.:
  1. oznaczenie identyfikujące urządzenie końcowe Użytkownika, zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny z którego korzysta Użytkownik;
  2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług Serwisu;
 7. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do właściwości korzystania z usług Serwisu przez Użytkownika Operator może przetwarzać dane Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia potencjalnej odpowiedzialności Użytkownika.
 8. W związku z realizacją celu oraz założeń Serwisu Operator może korzystać z usług specjalistycznych firm oraz dystrybutorów na co Właściciel Konta akceptując warunki świadczenia usługi wyraża zgodę. w związku z tym dane powierzone Operatorowi przez Klienta mogą zostać przekazane podmiotowi trzeciemu w niezbędnym zakresie, w celu wykonania usługi zewnętrznej. Operator zapewnia należytą ochronę danych przez podwykonawców i ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania. Wykaz takich podmiotów Operator udostępni Administratorowi Konta na jego żądanie.
 9. Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników, w tym zabezpieczenie tych danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, zniszczeniem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną.
 10. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, statystycznych oraz analiz rynku, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania informacji o towarach i usługach Operatora oraz otrzymywanie od Operatora informacji handlowej drogą elektroniczną.
 11. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do żądania przenoszenia danych. w celu realizacji swoich uprawnień Użytkownik zwraca się z określonym żądaniem do Operatora. w przypadku żądania usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu lub usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z usług, a żądanie to jest jednoznaczne z żądaniem usunięciem Konta Użytkownika.
 12. Strony internetowe Serwisu wykorzystują mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkownika ze Stron Serwisu są zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 13. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Serwisu.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klient lub Użytkownik może kierować w formie pisemnej na adres Operatora: ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres kontaktlinia@epaypolska.pl bądź z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu zwrotnego oraz informacje w przedmiocie:
  1. usługi, której reklamacja dotyczy;
  2. opisu dysfunkcji usługi oraz związane z tym zarzuty;
  3. wniosku Użytkownika związanego z reklamacją oraz ewentualne żądania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Operatora.
 4. Rozpatrzenie reklamacji jest ostateczne. O rozpatrzeniu reklamacji składający zostanie poinformowany w formie, w której reklamacja została złożona lub elektronicznie o ile składający podał stosowny adres poczty elektronicznej.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy:
  1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
  4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług lub zmian organizacyjnych oraz prawnych Operatora. Wprowadzone zmiany obowiązują od chwili udostępnienia aktualnej treści Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu aktualna wersja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Serwisu lub w panelu Serwisu z jednoczesnym poinformowaniem Administratora Konta o fakcie dokonania zmian i udostępnienia mu aktualnej treści Regulaminu.
 4. Wszelkie pytania, wnioski i opinie dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować na adres poczty elektronicznej Operatora: kontaktlinia@epaypolska.pl